Dodaj tu swój tekst nagłówka

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Badania szczelności dachów płaskich

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Nasza oferta

Badania szczelności dachów płaskich z poszyciem powłokowym (membrany dachowe, papy bitumiczne)
Badania szczelności wykonuje się dla dachów płaskich ( dachem płaskim określa się przekrycie o niewielkim nachyleniu – poniżej 20% ), gdzie właściwą warstwę hydroizolacyjną stanowią materiały powłokowe (rolowe) w systemach jednowarstwowych (membrany PVC, EPDM, TPO, FPO, TPE, EVA) lub wielowarstwowych (pokrycia bitumiczne papowe).

Badania wykonywać można na powierzchniach instalowanych bezpośrednio na stropie, stropodachach wentylowanych i niewentylowanych, na dachach z odwróconym układem warstw, a także na klasycznych stropodachach ocieplonych i na różnych rodzajach termoizolacji. Wykonuje się je na dachach istniejących zarówno nowych jak i starszych, gdy pojawiają się jakiekolwiek problemy trudne do jednoznacznego zdefiniowania i usunięcia. Celem badania jest zlokalizowania i zdefiniowanie źródeł potencjalnych przecieków z warstw hydroizolacji czy obróbek dachowych. Sprawdzenie to ułatwia również zdiagnozowanie problemów wynikających ze zdarzających się nieprawidłowości będących konsekwencją zaburzeń z zakresu fizyki budowli (np. kondensacji pary wodnej na przegrodach pod poszyciem).

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Dalszym krokiem po badaniu jest prawidłowe wykluczenia stwierdzonych wad i usterek możliwych do usunięcia. W skrajnych przypadkach badanie może również wskazać, że hydroizolacja osiągnęła kres swojej technicznej żywotności i konieczny jest remont (wymiana) całego pokrycia dachowego.
Coraz częściej metody badawcze stosuje się zapobiegawczo przy sprawdzaniu ciągłości hydroizolacji na budynkach o skomplikowanych kształtach, dużej ilości obróbek bądź przeznaczonych pod dalszy układ warstw (np. przed zasypaniem żwirem, ułożeniem podkładów dachu zielonego czy innych warstw użytkowych jak np. wykończeń tarasów czy parkingów) przed przekazaniem prac.

Celem samego badania jest sprawdzenie poprawności wykonania hydroizolacji, ciągłości i szczelności połączeń (wychwycenie kapilar), szczelności samej membrany (mikrouszkodzeń, uszkodzeń mechanicznych) i kompletności obróbek. Dzięki tym zaawansowanym metodom technicznym możliwe jest znalezienie i jednoznaczne zdiagnozowanie uszkodzeń bądź nieprawidłowości wykonawczych niemożliwych do stwierdzenia podczas zwykłego przeglądu, badania sondą (igłą diagnostyczną) czy metodą próby wodnej (zalewanie dachu 5-10cm warstwą wody). Powszechnie stosowana metoda próby wodnej wiąże się z pewnymi ograniczeniami zarówno co do czasu, sposobu jak i rozwiązań technicznych, które dany obiekt musi spełniać. Metoda ta nie pozwala ponadto na dokładne określenie źródła i miejsca przecieku, umożliwia jedynie stwierdzenie czy poszycie jest czy nie jest szczelne. Nie daje również pewności co do jakości wykonanych obróbek (wywinięć) ponad połacią dachową, a na dachach z wyprofilowanym spadkami w ogóle jest niemożliwa do kompleksowego wykonania ze względu na konieczność zgromadzenia tak dużych ilości wody bez ryzyka przeciążenia konstrukcji. Wykluczone jest również sprawdzenie metodą prób wodnych na dachach z zewnętrznym odwodnieniem (rynny) ze względu na brak możliwości czasowego zatrzymania wody wewnątrz sprawdzanej powierzchni. Nie można również wykonywać prób w warunkach atmosferycznych grożących zamarznięciem wody na badanej powierzchni, a w późniejszej konsekwencji brakiem możliwości usunięcia lodu i prowadzenia dalszych prac do momentu całkowitego zakończenia próby i oczyszczenia połaci.

Dokładna lokalizacja przecieków, wychwycenie nieciągłości połączeń, stwierdzenie obecności obcych ciał w poszyciu hydroizolacyjnym (np. opiłków stalowych) skierowało nas do poszukiwania bardziej zaawansowanych i uniwersalnych metod badawczych przy użyciu specjalistycznych narzędzi.

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Metody badania szczelności dachów płaskich

Ze względu na różnorodność rozwiązań technicznych i panujących warunków wykonujemy badania szczelności powłokowych dachów płaskich następującymi metodami:

Polega na badaniu zmiennego potencjału pola w materiałach izolacyjnych. Urządzenie wskazuje miejsca, gdzie pod pokryciem znajduje się zwiększona wilgotność lub woda. Pozwala również wykryć nieciągłości w strukturze samego materiału, wady zgrzewów, wychwycić zanieczyszczenia (obce ciała) w materiale hydroizolacyjnym. Dzięki tej metodzie możliwe jest również wykrycie mikrorys i pęknięć (niewidocznych gołym okiem) w powłoce hydroizolacyjnej. Do badań wykorzystujemy profesjonalny zestaw szczotek elektrooporowych firmy Buckleys.

Metoda wymaga, aby dach był czysty i suchy, a temperatura dodatnia otoczenia panowała co najmniej przez całą noc i 12 kolejnych godzin (w celu uniknięcia zalodzeń przekłamujących wyniki badania), koniecznym w przypadku nowych obiektów jest również, aby przed badaniem pokrycie przeszło próbę deszczu.

Polega na wykrywaniu zmian potencjału pola elektrycznego na wydzielonych obszarach (pętli indukcyjnej), metoda ta umożliwia poszukiwanie nieszczelności na dachach balastowych (konieczne jest tylko częściowe odkrycie poszycia w celu założenia pętli indukcyjnej). Badanie wskazuje miejsca, gdzie istnieje „aktywny” przeciek od poszycia przez termoizolacje do stropu.

Metoda wymaga równomiernego zmoczenia poszycia dachu bezpośrednio przed badaniem.

Polega na wpuszczeniu wytworzonego w sposób sztuczny nietoksycznego dymu pod połać dachową, przemieszczający się lekki gaz wypełnia wszystkie wolne przestrzenie i unosząc się ku górze wskazując miejsca, gdzie występują uszkodzenia bądź nieciągłości hydroizolacji, wypełniając również elementy zabudowy dachu pomaga wykryć nieprawidłowości w takich elementach jak słupki podkonstrukcji, żaluzje, przejścia kanałów etc. zamontowane w połaci dachowej.

Metoda wymaga szczelnej podbudowy (stropu), dlatego oczekiwaną skuteczność uzyskuje się na dachach o konstrukcji nośnej żelbetowej. Metoda szczególnie zalecana do gęsto zabudowanych dachów z elementami co do których szczelności nie ma pewności, a demontaż nie jest możliwy.

Połać powinna być oczyszczona, wolnej od zalodzeń. Powierzchnia dachu może być sucha lub mokra.

Służy do badania prawidłowości połączeń zgrzewanych pod kątem ich szczelności i wytrzymałości. W dachach membranowych, pozwala wykryć nieprawidłowo wykonane fazowanie połączeń i występowanie kapilar na krawędzi łączonych powłok. Pozwala również ostatecznie potwierdzić czy uszkodzenie powłoki jest powierzchowne czy przechodzi na wylot przez materiał wodoszczelny pokrycia. Do badania używa się specjalistycznych kloszy próżniowych ( podciśnieniowych) firmy Hertz lub Leister.

Metoda ta jest znakomitym uzupełnieniem badawczym dla metody dymowej i elektrooporowej, można ja wykonywać w każdych warunkach w temperaturach dodatnich.

Badania pozwalają zlokalizować i zdefiniować nieprawidłowości w postaci: nieciągłości izolacji, uszkodzeń mechanicznych, pęknięć, mikrorys, nieprawidłowo wykonanych połączeń lub nieszczelności w okolicach przebić i przejść dachowych, a także potwierdzić istnienie nieciągłości izolacji obróbek czy nieszczelności w obrębie wpustów dachowych i innych elementów odwodnienia czy zabudowy na dachu.

Wieloletnie doświadczenie w branży dachów płaskich pozwala na prawidłowe lokalizowanie i definiowanie usterek, optymalizację poszukiwań, a także na wskazanie odpowiedniej metody usunięcia wad i usterek.

Dodatkowo dla potwierdzenia prawidłowości wykonanych zgrzewów (szerokości, właściwej temperatury łączenia, stopnia przetopu) praktykuje się pobieranie próbek zgrzewów ( z każdej roli wzdłużnego szwu materiału). Próbki o wymiarach 5cm x 20cm poddaje się analizie organoleptycznej i próbie zrywania/rozdzierania zgrzewu.

W ramach naszej działalności możemy również podjąć się naprawy uszkodzeń dachów membranowych z tworzyw sztucznych ( o ile stan i własności membrany bądź wadliwe wykonanie nie wyklucza takiej możliwości):
  • PVC-P
  • TPO
  • FPO
  • EVA
  • PIB
  • EPDM
  • TPE

Sprawdzenie dachu obejmuje kontrolę newralgicznych punktów dachu, wyszukanie i wskazanie (oznaczenie na dachu) nieszczelności wytypowanymi metodami oraz wskazanie sposobu naprawy, dodatkowo może zawierać techniczną i jakościową ocenę wykonania prac (zgodność z wytycznymi producenta, techniką i sztuką dekarską), ewentualne naprawy według ustalonych zakresów i w określonej technologii.

Wykonujemy również na życzenie opis w formie dokumentu elektronicznego PDF prowadzonych badań i stwierdzonych usterek w formie opracowania technicznego (protokołu bądź krótkiej opinii, w razie potrzeb ekspertyzy) obejmującego dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem miejsc na dokumentacji rysunkowej wraz ze wskazaniem zalecanych metod naprawczych.

W tym celu konieczne jest przekazanie rzutu dachu objętego badaniem przed każdym sprawdzeniem w celu bieżącego nanoszenia na dokument rysunkowy stwierdzonych wad i usterek.

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Ceny i zakresy

Cena usługi zależy od zleconego zakresu prac i pracochłonności, a także od powierzchni dachu podlegającego badaniu i stopnia trudności (ilość przejść obróbek) oraz utrudnień dostępu.

Wstępna wycena odbywa się na podstawie otrzymanej aktualnej dokumentacji technicznej, dokumentacji powykonawczej lub inwentaryzacji oraz na podstawie zdjęć obiektu.
Podstawowe badanie polega na sprawdzeniu powierzchni membrany, jakości połączeń, wskazaniu i naniesieniu oznaczeń wadliwych miejsc na połaci membran, zakończone protokołem i uwagami
W zależności od potrzeb możliwe jest też rozszerzenie badania o opinie bądź ekspertyzę techniczną

OPINIE TECHNICZNE

Sprawdź szczegóły

PROJEKTY I DORADZTWO

Sprawdź szczegóły

WYCENY I NADZÓR

Sprawdź szczegóły

BADANIA SZCZELNOŚCI

Sprawdź szczegóły

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych - zgoda obowiązkowa